Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Van Ommen Import groothandel.

Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Van Ommen Import zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Van Ommen Import worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen
onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Van Ommen Import worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Van Ommen Import ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Van Ommen import zijn vrijblijvend en Van Ommen import behoudt zich uitdrukkelijk het recht
voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Van Ommen import. Van Ommen import
is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Van Ommen import dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

​Artikel 2a. Kortingen

Van Ommen import hanteert een kortingsysteem over de totale omzet per debiteur. Deze word in Januari berekend en aan de desbetreffende debiteur bekend gemaakt. Deze korting(*) zal worden berekend over alle franco orders van 1 Januari tot en met 31 December. 

​Korting schema
​€1500 tot €2500 = 5% korting
​€2500 tot €5000 = 7,5% korting
€5000 en meer  = 10% korting

* Kortingen worden niet verleend op BTW,Producten waar reeds korting op gegeven is, over orders die nog niet zijn voldaan en Kredietbeperking. De bonus die u ontvangt behoord niet tot de omzet van het daarop volgend jaar.


Artikel 3. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, exclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voor bestellingen met het afleveradres in België of Duitsland worden de tarieven van de reguliere post gehanteerd. Van Ommen import biedt verschillende betalingsmogelijkheden. Vooruit betaling: U kunt vooruit betalen. Uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling
bij Van Ommen import binnen is. U kunt bij vooruit betaling het totaalbedrag overmaken naar : Rabobank 12.06.58.860 t.n.v. Van Ommen import te Krimpen a/d Lek. Rembours: U kunt in dit geval het verschuldigde bedrag aan de postbode betalen.
Op Rekening : Na goedkeuring van de bestelling dient u binnen 14 dagen het verschuldigde bedrag over te maken op ons banknummer. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Van Ommen import.

Artikel 4. Levering
Indien de overmachttoestand langer duurt dan 30 dagen hebben zowel Van Ommen import als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd. De door Van Ommen import opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Van Ommen import is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering wordt door Van Ommen gedragen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan
Van Ommen import verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het
moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Van Ommen import geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Van Ommen import daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met info@vanommenimport.nl. Daar wij producten uit Oosterse en Aziatische landen importeren waarbij normaal gesproken alles handwerk is, kunnen maten afwijken en kleine model en/of kleur wijzigingen voorkomen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Van Ommen import, dan wel tussen Van Ommen import en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Van Ommen import, is Van Ommen import niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Van Ommen import.

Artikel 9. Persoonsgegevens
Van Ommen import houdt zich aan de Wet Persoonregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Van Ommen import respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden
die niet gelieerd zijn aan Van Ommen import.

Artikel 10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Van Ommen import ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Van Ommen import gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Van Ommen import kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
Indien u aan Van Ommen import schriftelijk opgave doet van een adres, is Van Ommen import gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Van Ommen import schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door Van Ommen import gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte
naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat
Van Ommen import deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Van Ommen import in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende
bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Van Ommen import vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Van Ommen import is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.